آشنایی با بازی تنیس و قوانين و مقررات آن

آشنایی با بازی تنیس و قوانين و مقررات آن|30019538|uwl|bf|یو دابلیو|
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان آشنایی با بازی تنیس و قوانين و مقررات آنآماده دریافت می باشد .

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 95

فهرست

1. پيش گفتار

2. قانون 1 زمين

3. قانون 2 لوازم ثابت

4. قانون 3 توپ

5. قانون 4 راكت

6. قانون 5 امتياز در گيم

7. قانون 6 امتياز در ست

8. قانون 7 امتياز در مسابقه

9. قانون 8 زننده توپ و گيرنده توپ

10. قانون 9 انتخاب زمين و سرويس

11. قانون 10 تغيير زمين

12. قانون 11 توپ در بازي

13. قانون 12 برخورد توپ با خط

14. قانون 13 برخورد توپ با لوازم ثابت زمين

15. قانون 14 ترتيب سرويس

16. قانون 15 ترتيب دريافت در بازي دوبل

17. قانون 16 سرويس

18. قانون 17 زدن توپ

19. قانون 18 خطاي پا

20. قانون 19 خطاي سرويس

21. قانون 20 سرويس دوم

22. قانون 21 زمان زدن و دريافت توپ

23. قانون 22 تكرار حركت در طي سرويس

24. قانون 23 تكرار حركت

25. قانون 24 بازيكن امتياز بازي را از دست ميدهد

26. قانون 25 برگردان خوب

27. قانون 26 مانع , توقف

28. قانون 27 تصحيح خطاها

29. قانون 28 وظايف مقامات رسمي در زمين

30. قانون 29 بازي ادامه دار

31. قانون 30 مربيگري

32. قوانين تنيس با صندلي چرخدار

33. ضميمه I توپ

34. دسته بندي سطوح زمين بازي از نظر گام

35. ضميمه II راكت

36. ضميمه III تبليغات

37. ضميمه IV روشهاي ديگر امتياز دهي

38. وظايف مقامات رسمي در زمين

39. نقشه زمين

پيش گفتار

فدراسيون بين المللي تنيس حاكم بر بازي تنيس بوده و حقوق و مسئوليتهاي آن شامل تعيين قوانين بازي مىباشد . براي حمايت و پشتيباني از فدراسيون بين المللي تنيس ، كميته قوانين تنيس پايه گذاري شده است كه مرتباً بر بازىها و قوانين آن نظارت نموده و پيشنهاداتي را براي تغيير قوانين چه بصورت دائمي چه بصورت مقطعي براي دوره اي محدود ، به هيئت سرپرستان ITF ارائه ميدهند . اين هيئت پيشنهادات را در مجمع عمومي سالانه ITF كه بالاترين مرجع براي ايجاد تغييرات در قوانين تنيس است ، مطرح مىنمايد.

در طي سالهاي اخير تعداد موضوعات قابل تغيير محدود بوده، اما با ارائه قوانين در يك زبان مدرن و با قابليت پيگيري ساده و مرتب منجر به كاهش تعداد قوانين شده است . به منظور مرجعيت و قابليت پيگيري در اين ويرايش جديد ، شماره قانون قديمي در پرانتز آورده شده است .

نكته : غير در موارد مشخص شده ، همه موارد براي قوانين تنيس مردان ، شامل زنان نيز مىشود .

قانون 1 : زمين (1 و 34 قديم)

زمين بازي انفرادي بايد مستعطيل به ابعاد m 77 / 23 طول و

m 23 / 8 عرض باشد .

زمين بازي دوبل بايد مستطيل به ابعاد m 77/23 طول و m 98/10 عرض باشد .

زمين توسط تور از عرض به دو نيمه تقسيم مىشود . تور توسط طناب يا كابل فلزي به دو پايه از ارتفاع m 07 /1آويخته شده است . تور بايد كاملاً بين دو پايه كشيده شده باشد . اندازه ذره اي تور بايد به حدي باشد كه به هيچ عنوان توپ از آن عبور نكند .

ارتفاع تور در مركز كه توسط يك تسمه نگهداشته شده است ، بايد m 914/0باشد . يك باند بايد روي طناب يا كابل فلزي و بالاي تور را بپوشاند . تسمه و نوار بايد كاملاً سفيد باشد.

• حداكثر قطر طناب يا سيم فلزي بايد cm 8/0 باشد .

• حداكثر پهناي تسمه بايد cm 5 باشد .

• حداكثر ضخامت باند در هر طرف بايد بينcm 5 و cm 35/6 باشد .

براي مسابقه دوبل ، محل نصب پايه تور بايد از هر طرفm 914/0 خارج از زمين دوبل باشد .

در مسابقه انفرادي ، اگر تور بازي انفرادي استفاده مىشود ، محل نصب پايه تور بايد از هر طرف m 914/0 خارج از زمين انفرادي باشد . اگر تور بازي دوبل استفاده مىشود ، در ارتفاعm 07/1 توسط دو چوب نشانه تور علامتگذاري مىشود، بطوريكه از هر طرفm 914/0 خارج از زمين انفرادي باشد.

• ميله تور نبايد بيش از cm 15 قطر داشته باشد .

• چوبهاي نشانه نبايد بيش از cm 5/7 قطر داشته باشند .

• ميله تور و چوبهاي نشانه نبايد بيش ازcm 5/2 از بالاي طناب تور بالاتر باشد .

خطهاي انتهاي زمين خط زمينه و خطهاي اطراف زمين ، خط كناره ناميده مىشوند .

بين دو خط كناره زمين انفرادي در فاصله cm 40/6 از تور در هر طرف دو خط موازي تور كشيده مىشود كه خط سرويس ناميده مىشود . در هر طرف تور ، منطقه بين خط سرويس و تور به دو منطقه مساوي تقسيم و منطقه سرويس ناميده مىشود . در مركز خط سرويس، خطي به موازات خطوط كناره زمين انفرادي كشيده مىشود .

هر يك از خطوط زمينه در وسط توسط علامت مركزي به طول

cm 10 تقسيم مىشوند كه موازي با خطوط كناره زمين انفرادي رسم مىشوند .

خط سرويس مركزي و نشانه مركز بايد cm 5 پهنا داشته باشد .

پهناي خطوط ديگر زمين بايد بين cm 5/2 و m 5 باشد بجز خطهاي زمينه كه تا cm 10 هم مىتوانند پهنا داشته باشند .

همه اندازه گيريهاي زمين بايد تا خارج از خطوط باشند و همه خطوط زمين بايد همرنگ و كاملاً در تضاد با رنگ سطح باشند .

هر گونه اعلان تبليغاتي بر روي زمين ، تور ، طنابها ، باندها ، ميله هاي تور و چوبهاي نشانه غير آنچه كه در ضميمه III آمده است ممنوع مىباشد .

قانون 2 وسايل ثابت زمين (2 قديم)

وسايل ثابت زمين شامل : حصار پشت و كناره ، تماشاگران و جايگاه تماشاگران و محل نشستن داورها و همه تجهيزات اطراف و روي زمين، سرداور، داور خط، داور تور و توپ جمع كن وقتي در موقعيتهاي خود هستند، مىباشد .

در مسابقه انفرادي كه با تور دوبل بازي مىشود، ميله تور و بخشي از تور كه خارج از چوبهاي نشانه جزء لوازم ثابت محسوب مىشود و پايه تور يا بخشي از تور بحساب نمىآيند.

قانون 3 توپ (3, 13, 27,32 قديمي)

توپهايي كه تحت قوانين تنيس براي بازي تاييد مىشود ، بايد با مشخصات ذكر شده در ضميمه I مطابقت كند ، فدراسيون بين المللی تنيس در مورد اينکه توپ مطابق با ضميمه I مورد تأييد مىباشد يا خير تصميم مىگيرد .

چنين حكمي مىتواند بىواسطه صادر شود و يا نسبت به درخواست بازيكن ، توليد كننده لوازم و يا انجمن ملي و اعضاي آن براي يك نمونه داراي مدارك معتبر ، صادر شود .

اين قوانين و درخواستها بايد با دستوالعمل قابل اجراي بازبيني و بازرسي فدراسيون بين المللي تنيس مطابقت داده شود .

برنامه ريز مسابقه بايد از قبل اعلام كند :

1. تعداد توپها براي بازي (2, 3, 4 يا 6)

2. سياست تغيير توپ

تغيير توپ مىتواند انجام شود: